Mech-Eye SDK 2.3.3相机软件开发套件发布,支持NANO ULTRA相机,全面提升PRO S和PRO M相机反光物体模式的采集速度和点云效果!

Mech-Eye SDK 2.3.3 相机软件开发套件发布,支持新型号NANO ULTRA,PRO S和PRO M相机反光物体编码模式的采集速度和效果提升。

更新说明:Mech-Eye SDK 2.3.3更新说明
下载地址:https://downloads.mech-mind.com.cn/?tab=tab-sdk

NANO ULTRA现在有抗反光算法吗?

有的,使用Mech-Eye SDK 2.3.3版本可以在3D参数的编码模式中选择反光物体即可,其他详细信息可以看下产品手册: Mech-Eye NANO ULTRA 超高精度近距离结构光工业 3D 相机(资料合集) - 产品信息 - 梅卡曼德在线社区 (mech-mind.com.cn)

NANO ULTRA有抗反光算法,NANO没有,是这样吧,现在手里没这款相机。

是的